โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

        โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี

 

วิสัยทัศน์
        โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เป็นผู้นำเทคโนโลยี ใช้หลักการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาองค์กรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

        1. พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทยตามคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School
        3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะมาตรฐานตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
        4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

^