โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

เป้าประสงค์ สมรรถนะหลักของโรงเรียน

เป้าประสงค์ สมรรถนะหลักของโรงเรียน

เป้าประสงค์
        1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
        2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทยตามคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะมาตรฐานตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
        4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ
        5. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีกระบวนการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
        6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
        1. มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
        2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
        3. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม
        4. บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ
        5. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 
^