โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

<em>Srithep</em> Prachasan
ลักษณะ              ปรางค์ครอบชาวชนบทในหยดน้ำบนอุ้งมือทั้งสองข้าง
                         มีคำว่า  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  อยู่ด้านล่าง

คำขวัญโรงเรียน    "เรียนดี  มีวินัย  ใจกล้า  กีฬาเยี่ยม  มารยาทยอด"

ปรัชญาโรงเรียน     "นตฺถิ  ปฺญญา  สมา  อาภา"  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ค่านิยม                ครูดีมีคุณธรรมจริยธรรมนำนักเรียนดี  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
^