โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ข้าราชการครู - บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสุภัชชา น้อยเจริญ

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย)

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี เมืองแมน

  ครู

 • thumbnail

  นางปารีณา กะตะศิลา

  ครู

 • thumbnail

  นายธีระ หล้าทน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย วัฒนสิงห์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสมฤทัย เตรณานนท์

  ครู

 • thumbnail

  นายวรวุฒิ ขวัญนอน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ น้อยบำเหน็จ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวประภากร บุญเอนก

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์)

 • thumbnail

  นางสุดใจ ต้นสกุล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวยุพา สุวรรณศรี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสมฤดี สุวรรณขอด

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววีรยา ธูปหอม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร นรินนอก

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวบุษกร จันทะนุภา

  ครู

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางกาฬิตา สีบศรี

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • thumbnail

  นายเทอดพงษ์ โสภาพ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา สิงห์โต

  ครู

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ต้นสกุล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดวงฤทัย สิมสาร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ ปลื้มชัย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเกื้อกูล นามวงษ์

  ครู

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ กาสร้อย

  ครู

 • thumbnail

  นายศิวะ มหาดไทย

  ครู

 • thumbnail

  นางนวลปรางค์ ข่อสูงเนิน

  ครู

 • thumbnail

  นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสริตา วิทยา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปิ่นกาญจน์ วิหารธรรม

  ครู

 • thumbnail

  นายบันดาล มาอยู่วัง

  ครู

 • thumbnail

  นายชานนท์ คงรวยทรัพย์

  ครู

 • thumbnail

  นายดลภัทร สายวงศ์คำ

  ครู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายวราวิช อุดพ้วย

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

 • thumbnail

  นายศรัณย์ พรหมอินทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางรัตนา คล้ายใจตรง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเกศินี เชื้อนุ่น

  ครู

 • thumbnail

  นายภาณุวัฒน์ บุญเทียน

  ครู

 • thumbnail

  นายปพนธนัย ปัดถาวะโร

  ครูอัตราจ้าง

สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายกิตติพัทธ์ รุ่งชมคำ

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา)

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นายสุนทร ศรีสมุทรนาค

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายวรสิทธิ์ ปุนประวัติ

  ครูผู้ช่วย

ศิลปะ

 • thumbnail

  นายธงชัย เมืองทอง

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ)

 • thumbnail

  นางสาวคีตภัทร นาควันดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวฐิติรัตน์ นพแก้ว

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเครือมาศ ชาติมนตรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายพงศกร ศรีเพชร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวธนัชญา ขุนเมือง

  ครูอัตราจ้าง

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายศิรชัช สนิทวรสกุล

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ)

 • thumbnail

  นายทรงกรด มากมี

  ครู

 • thumbnail

  นายกมนทรรศฐ์ โสดึ

  ครู

 • thumbnail

  นางปวีรักษ์ พงษ์พานิช

  ครู

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ แก้วอุสาห์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายธนัตถ์ เมืองแมน

  พนักงานราชการ

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุดตา ไทยเที่ยง

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางวนิดา ตรีภาค

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพจนีย์ สายคำกอง

  ครู

 • thumbnail

  นางดวงฤทัย กันเกียว

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกุสุมา กรองทิพย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจุไรพร เมืองศิริพร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวลำเทียน ผิวหล่อ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายโชติวัฒน์ สภา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  Evelyn Patayon Balmocena

  ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางสาวฐาณิญา มูลเมือง

  ครู

ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางอัมพร อินเรือน

  พนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสถิตย์ พานิคม

  ช่างไฟฟ้า

^